Międzynarodowa konferencja dotycząca biogospodarki i rozwoju zrównoważonego

2019-09-16 13:16:31 (ost. akt: 2019-09-16 13:25:50)
InneSpotkania Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 22 września 2019 - 26 września 2019
UWM z lotu ptaka

UWM z lotu ptaka

Autor zdjęcia: Archiwum UWM

We wrześniu Olsztyn na kilka dni stanie się krajowym i międzynarodowym centrum badań nad biogospodarką. Nowoczesność to nie tylko elektronika, ale i biogospodarka, która jest szansą rozwoju także i naszego regionu. Biogospodarka i rozwój zrównoważony są jednym z ważniejszych wyzwań współczesności.

UWM w Olsztynie już od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych badaniach, związanych z bioekomnomią. Wrześniowa konferencja będzie drugim spotkaniem w grupie międzynarodowej zorganizowanym w Polsce, szóstym w Europie. Na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przyjadą przedstawiciele ośrodków naukowych pracujących nad rozwiązaniami dla biogospodarki - ze Stanów Zjednoczonych, Grecji, Francji, Włoch, Austrii i Niemiec i oczywiście z Polski.

VI Międzynarodowa Konferencja Dobrych Praktyk Środowiskowych „Schematy zrównoważonego rozwoju produktów biologicznych w ramach biogospodarki o obiegu zamkniętym”, (6th International Environmental Best Practices Conference “Sustainability schemes for bio-based products in the framework of the circular bioeconomy”), odbędzie się w dniach 22-26 września 2019 r. w Olsztynie.

Konferencja jest także dobrą okazją do promocji województwa warmińsko-mazurskiego oraz Polski. Uczestnicy konwencji w ramach wizyt studyjnych obejrzą wybrane, wiodące przedsiębiorstwa w zakresie biogospodarki, znajdujące się w naszym regionie oraz zapoznają się z wybranymi aspektami kultury i dziedzictwa narodowego. Partnerem konferencji jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie uczestniczy w realizacji wielu projektów krajowych oraz międzynarodowych, związanych z rozwojem biogospodarki czyli gospodarki zorientowanej na przemysłowe produkty powstające z biomasy (żywność, pasze, biomateriały, biochemikalia, bioenergia – energia ze źródeł odnawialnych). Koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarki, w tym biogospodarki o obiegu zamkniętym, zakłada efektywne gospodarowanie odnawialnymi zasobami naturalnymi i minimalizację odpadów. Takie rozumienie zrównoważonego rozwoju jest dzisiaj podstawą rozwijanych programów badawczych Unii Europejskiej. Dzisiejsze badania w tym zakresie będą skutkowały nowym rynkiem bioproduktów i nową nauką – bioekonomią. W skali kraju UWM (w tym utworzone Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych) jest jednym z niewielu ośrodków naukowych, który w najszerszym zakresie prowadzi badania w kontekście nowych produktów powstającego rynku.

Aktualnie UWM znajduje się w takim momencie realizacji badań, który wymaga konfrontacji rezultatów własnych badań z wynikami badań i rozwiązań stosowanych na świecie. Dlatego też w dniach 22-26 września 2019 r. UWM organizuje międzynarodową konferencję, poświęconą zrównoważonemu rozwojowi produktów biobazowych pt. „Sustainability schemes for bio-based products in the framework of the circular bioeconomy”.

Jest to ważne przedsięwzięcie organizacyjne, związane z promocją olsztyńskich badań w kraju i na świecie oraz z ich weryfikacją na tle rozwiązań światowych. Można się spodziewać, że konferencja ta będzie wydarzeniem o światowej randze, skupiającym osobistości ze świata nauki. Olsztyn na kilka dni stanie się krajowym centrum badań nad biogospodarką. Konferencji będą towarzyszyły warsztaty kilku projektów badawczych, rozwijających zagadnienia badawcze komplementarne biogospodarce.

Zrównoważone przejście gospodarki z surowców kopalnych na alternatywne, pochodzące z biomasy jest największym wyzwaniem badawczym do zrealizowania na nadchodzących dziesięcioleciach. Po pierwsze, rozwój gospodarki opartej na biologii wymaga interdyscyplinarnego podejścia badawczego, ponieważ tylko poprzez konwergencję osiągnięć na styku wielu nauk, w tym chemii, biotechnologii, nauk technicznych, rolniczych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, można uzyskać efekty synergiczne. Po drugie, badania stosowane nad systemem gospodarczym, opartym na biologicznych łańcuchach wartości, które zakładają przepływ materiałów w kierunku zerowej ilości odpadów i zanieczyszczeń, zintegrują trzy podstawowe obszary zrównoważonego rozwoju: gospodarkę, środowisko i społeczeństwo.

Wdrożenie obiegu zamkniętego w ramach szeroko rozumianej biogospodarki wymaga zbadania procesów, w tym w kontekście analizy cyklu życia produktów (od powstania, poprzez użytkowanie aż do utylizacji), która obejmuje opcje wycofania produktów biologicznych i restytucję środowiska. W rzeczywistości sektory biogospodarki rozwijają się szybciej niż przepisy związane z wejściem na rynek produktów biologicznych. Tworzące się luki w standardach, systemach certyfikacji i oznakowaniu produktów biologicznych, trzeba zidentyfikować i zaproponować zmiany legislacyjne, nadążające za rozwojem technologicznym biogospodarki. Dlatego kwestie omawiane podczas konferencji będą syntezą osiągnięć naukowych w zakresie regulacji związanych ze zrównoważonym rozwojem rynku produktów biologicznych.

Biomasa jest jedynym surowcem, który może zastąpić nieodnawialne zasoby kopalne i złagodzić obserwowane i prognozowane zmiany klimatu. Badania nad zasobami biomasy i efektywnym wykorzystaniem muszą być zgodne z usługami ekosystemowymi polegającymi na dostarczaniu żywności i surowców do wielu produktów biologicznych, wspieraniu recyklingu składników odżywczych, regulacji różnorodności biologicznej i dobrobytu kulturowego.

Proces transformacji w kierunku biogospodarki jest ściśle związany z postępem badań nad przetwarzaniem biorafineryjnym, w których biomasa jest racjonalnie przekształcana w kaskadę produktów opartych na wielu biologiach, ponadto wszelkie odpady produkcyjne stanowią surowiec dla innych produktów pochodzenia biologicznego oraz fermentacje tlenowe i beztlenowe stanowią integralną część układu.

Zielona chemia i biotechnologia wyznaczają nowe obszary badań mających na celu redukcję niebezpiecznych substancji w procesach i produktach oraz usuwanie toksycznych odpadów. Główny nacisk kładziony jest na projektowanie nowych produktów biologicznych, które przez cały cykl życia nie mają negatywnego wpływu na dobrostan środowiska, gospodarki i społeczeństwa.
Proces standaryzacji naturalnych produktów farmaceutycznych obejmuje zestaw testów biologicznych in vitro, a także fitochemicznych do oceny surowca, przetwarzania oraz produktów pośrednich i końcowych w celu potwierdzenia zgodności z normą. W trakcie konferencji omawiane będą także bieżące badania, dotyczące norm i powiązanych procedur dla naturalnych produktów farmaceutycznych. 

Badania nad zrównoważonym rozwojem produktów biologicznych obejmują uwzględnienie całego cyklu życia produktu z punktu widzenia ochrony środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Do tej pory głównym celem certyfikacji i etykiet zrównoważonego rozwoju był pomiar wpływu na środowisko przy użyciu wskaźników, takich jak emisje gazów cieplarnianych (GHG), ocena cyklu życia (LCA) lub ślad węglowy produktu (PFC). Wyzwaniem badawczym jest połączenie oceny oddziaływania na środowisko z oszacowaniem skutków gospodarczych i społecznych.

Szczegółowe informacje oraz program na stronie.

Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj.

http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/logotypy-uwm/uwm_logo1.png